Algemene Voorwaarden huurders

Artikel 1: Inleidende bepalingen

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Housing42: het bedrijf dat tussen de huurder en de verhuurder bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomst.

Verhuurder: degene die, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een reisaanbieder zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat.

Huurder: de wederpartij van de verhuurder.

Kantooruren: 5 dagen per week van 9:00 tot 17:00 uur

De reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen.

Artikel 2: Bedrijfsgegevens
Housing42 | Rijksweg Zuid 252 | NL-6161 BZ Geleen | Nederland 

Artikel 3: Totstandkoming en inhoud overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de verhuurder. De aanvaarding vindt plaats via bemiddeling van Housing42.

Het aanbod van de verhuurder is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kantooruren na aanvaarding geschieden zonder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4

De huurder verstrekt Housing42 of de verhuurder voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens  omtrent hemzelf en de door hem aangemelde huurders die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens meldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep huurders die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de huurperiode door de verhuurder. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze huurder(s) door de verhuurder van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig artikel 11 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) huurder(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Wijzigingsverzoeken van de huurder kunnen, indien de verhuurder bereid is deze te accepteren, in behandeling genomen worden.

Housing42 draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal aangeleverd door de reisaanbieder. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisaanbieder niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 4 Betaling
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk een week voor de dag van aankomst in het bezit te zijn bij Housing42. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. De verhuurder heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 5 Reissom
De gepubliceerde reissom geldt per week, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Housing42 bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 6 Informatie
De huurder is zelf verantwoordelijk voor informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijzigingen daarvan verzoeken. Wijzigingen zullen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 15,- per boeking en eventuele communicatiekosten te vergoeden. Uitstel van de aankomstdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 8 van toepassing is.

Artikel 8 In-de-plaats stelling
Tijdig voor aanvang van de reis kan de huurder zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 • het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor aankomst ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaats stelling.
 • De aanmelder, de huurder en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 6 bedoelde wijziging- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 Annulering door de huurder
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd.

 • De annuleringkosten zullen de reissom niet overschrijden.
 • Indien de huurder voor in de plaats stelling kiest is artikel 7 van toepassing.
 • Het annuleren van de overeenkomst door een of meer van de huurders die gezamenlijk voor een verblijf hebben geboekt; geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle huurders de bedragen moeten worden betaald. Indien de overblijvende huurders zulks willen kan de overeenkomst en de daarin staande voorwaarden en kosten in stand blijven.
 • Annuleringen door de huurder worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantoor uren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 • Annuleringskosten kunnen per accommodatie verschillen.

Artikel 10 Opzegging/wijzigingen door de verhuurder
De verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op 1 of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden word verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisaanbieder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

In geval van opzegging door de verhuurder vergoedt deze de betaalde reissom. Tenzij de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen.

Artikel 11 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Housing42
Indien de verhuurder jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisaanbieder gelden ook ten behoeve van de werknemers van de verhuurder, Housing42 en de werknemers van Housing42.
Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen na drie maanden na afloop van de reis.

Artikel 12 Verplichtingen van de reiziger

 • De huurder(s) is / zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisaanbieder ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 • Iedere huurder dient zich uiterlijk 25 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek bij de verhuurder of een aangewezen werknemer van de verhuurder te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
 • De huurder die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de verhuurder van voortzetting van de reis worden uitgesloten, indien deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
 • De huurder is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen.

Artikel 13 Rente en incassokosten
De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisaanbieder heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden niet volledig kan dekken.